O projektu

Cíl kurzu

Cílem studia je aktualizovat, rozšířit a zkvalitnit lingvistické a literárněvědné poznatky posluchačů v oboru česká filologie, a to s přihlédnutím k nezbytné orientaci v mezinárodním kontextu. Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost získaných vědomostí a dovedností při profesním působení frekventantů. Třídenní intenzívní kurz má formou přednášek, seminářů, workshopů a besed umožnit soustředěnou a efektivní práci, včetně možnosti účasti na atraktivním doprovodném programu, který zahrnuje besedy se spisovateli a divadelní či koncertní představení.

Obsah kurzu

» Praktická stylistická cvičení
» Aktuální vývojové tendence české slovní zásoby a jejich konkrétní projevy
» Co se děje v češtině – současný jazyk z hlediska vývoje
» Pojmenování literární postavy
» Kritická bilance polistopadové české literatury
» Historický román po roce 1989 v české literatuře – quo vadis?
» Kritické čtení textu a interpretace
» Současná česká literatura pro děti a mládež
» Fantastično v brazilské povídce 20. století
» Hledání otčiny
» Moderní „židovská“ literatura v Německu a Rakousku a její kořeny

Organizace kurzu

Kurz se uskuteční formou přednášek, seminářů, workshopů a besed. Základní výuková jednotka bude mít 60 min, výukový den čítá 5 hod., celková dotace kurzu bude 15 výukových hod. Kurz je soustředěn v první řadě na středoškolské učitele, ale také na učitele základních škol a zástupce kulturních a jiných institucí s profesionálním zájmem o aktuální dění v bohemistice. Maximální počet účastníků je 25.

Místem konání kurzu je katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc.

Odborným garantem kurzu je prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc., z katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tel: 585 633 155, e-mail: lubomir.machala@upol.cz.

Poplatek za třídenní kurz činí 1550 Kč bez ubytování, možnost ubytování nabízíme v rámci SKaM UP.

Přihlášky prosím vyplňujte elektronicky na stránkách celoživotního vzdělávání UP v sekci aktuálně otevřených programů: http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-0/
Uzávěrka přihlášek je 15. 6. 2014.